Reference

Organ v Thornbury, Veľká Británia(2016)

 • Kompletná elektrifikácia traktúry
 • Spojkový systém (II/I 8, II/I 16, II/I4, II/P, I/P, Unison Off, II/II 4, I/I 4)
 • Melodické spojky (III/P,II/P,I/P, III/II,II/I)
 • Sequencer, Generálny krokovač
 • Transposer
 • 4 Nezávislé hráčske účty plus hosťovský účet
 • Nahrávanie / prehrávanie skladieb
 • Divisionálne pistony, Generálne pistony
 • Zásuvkové vzdušnice plus extenzie a transmisie


Organ vo West Malvern Church, Veľká Británia(2016)

 • Kompletná elektrifikácia traktúry
 • Spojkový systém (II/I 8, II/I 16, II/I4, II/P, I/P, Unison Off, II/II 4, I/I 4)
 • Sequencer, Generálny krokovač
 • 4 Nezávislé hráčske účty plus hosťovský účet
 • Nahrávanie / prehrávanie skladieb
 • Divisionálne pistony, Generálne pistony
 • Zásuvkové vzdušnice plus extenzie a transmisie


Organ v Port Talbot, Veľká Británia(2016)

 • Kompletná elektrifikácia traktúry
 • Spojkový systém (II/P, I/P)
 • Iba hosťovský účet
 • Divisionálne pistony, Generálne pistony
 • Unit system vzdušnice plus extenzie a transmisie


Organ v kostole všetkých svätých v Brodzanoch(2016)

 • Kompletná elektrifikácia traktúry
 • Otočenie organovej skrine
 • Zhotovenie nového mechu
 • Premiestnenie ventilátora s motorom do priestoru organovej skrine
 • Prerobenie vzduchového hospodárstva
 • Ladenie
 • Spojkový systém (4′, 16′, I:P)
 • Prednastavené el. kolektívy
 • Elektronický klávesový systém


Organ na univerzite v Sussexe, Veľká Británia(2015)

 • Unikátny riadiaci systém pre 2 hracie stoly
 • Bezdrôtovo pripojený mobilný hrací stôl
 • MIDI rozhranie (In, Out, Through) pre všetky manuály
 • Nahrávanie skladieb vrátanie polôh žalúzie
 • 6 nezávislých hráčskych účtov
 • Elektronicky riadená žalúzia
 • Spojkový systém, Sequencer, Generálny krokovač
 • Elektronický klávesový systém
 • Nová verzia plne grafického rozhrania, pridaná podpora pre tablety


Organ v kostole sv. Urbana v Nitre (2014)

 • Kompletná elektrifikácia traktúry
 • Presunutie hracieho stola na novovybudovaný chórus
 • Presunutie mechu
 • Pridanie registrov Mixtura 1 1/3′ a Picola 2′ vrátanie intonácie
 • Prerobenie vzduchového hospodárstva
 • Ladenie
 • Spojkový systém (4′, 16′)
 • Piston systém (jeden účet po 4 plne nastaviteľné pistony a jeden prednastavený piston)
 • Elektronický klávesový systém


Organ v Lord Mayor’s chapel, Veľká Británia (2014)

 • Vývoj a inštalacia riadiaceho systému
 • Spojkový systém (4′, 16′, unison)
 • Piston systém (ručné, pedálové a divisionálne pistony)
 • Elektronický klávesový systém
 • Žalúziový systém
 • Reversibilné ručné a pedálové pistony
 • Multiužívateľský a multipamäťový systém so stepperom a sequencerom (4 užívatelia po 100 pamätových miestach)
 • Multiužívateľský RFID systém
 • Dotyková obrazovka s plnegrafickým displejom na nastavenie rôznych parametrov
 • Bezdrôtové spojenie medzi hracím stolom a organovou skriňou


Organ v Inkberrow, Veľká Británia (2013)

 • Vývoj riadiaceho systému
 • Spojkový systém (4′, 16′)
 • Piston systém (ručné, pedálové a divisionálne pistony)
 • Reversibilné ručné a pedálové pistony
 • Multiužívateľský a multipamäťový systém so stepperom (4 užívatelia po 100 pamätových miestach)
 • Dotyková obrazovka s monochromatickým displejom na nastavenie rôznych parametrov

Organ in Church of All Saints in Brodzany(2015)

 • Tracture electrification
 • Moved organ to the centre of choir
 • New Belly
 • Moved blower inside organ
 • Reworked air distribution
 • Tuning
 • Coupling system (4′, 16′, I:P)
 • Collectives

Meeting house Organ at Sussex University, Great Britain(2015)

 • Multiple console system
 • Secondsry console connected wireless
 • MIDI interface (In, Out, Through) for all manuals
 • Song record including swell position
 • 6 independent player accounts
 • Electronic swell engine
 • Coupling system, Sequencer and General stepper
 • Electronic keyboard system
 • New version of graphical interface, added table support

Organ in st. Urban church, Nitra (2014)

 • Complete tracture electrification
 • Relocation of console to newly builded choir
 • Relocation of bellies
 • Added new registers Mixtura 1 1/3′ and Picola 2′, including intonation
 • Reworked air distribution
 • Tuning
 • Added coupler system (4′, 16′)
 • Added piston system (one player with 4 fully controllable pistons and one preconfigured piston)
 • Electric keyboard system


Organ in Lord Mayor’s chapel, Bristol (Great Britain)   (2014)

 • Development and installation of new controlling system
 • Coupler system (4′, 16′, unison)
 • Piston system (thumb, toe, divisional pistons and piston couplers)
 • Electric keyboard system
 • Swell engine controlling system
 • Multi account and multi level capture system with stepper and sequencer (4 players per 100 memories)
 • Multiple user optional swipe tag facility
 • Full graphic touch screen interface with multiple parameter adjustment
 • Wireless console


 Organ in Inkberrow, Great Britain (2013)

 • Development and installation of controlling system
 • Piston system (thumb, toe and divisional pistons)
 • Multi user and multi memory system with stepper (4 players per 100 memories)
 • Monochromatic touch screen interface with multiple parameter adjustment


Top